skip to Main Content

Let op: de webwinkel is nog niet in functie. Er kunnen geen bestellingen geplaatst worden. Sluiten

NAAM, DUUR EN ZETEL

Artikel 1

De Vereniging draagt de naam “Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten “SUCCULENTA”. Deze naam kan in niet-officiële teksten verkort worden tot “SUCCULENTA”.

Zij is opgericht op zestien juni negentienhonderdnegentien en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zij is gevestigd in de gemeente Wageningen.

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.


BEGRIPPEN

Artikel 2

In deze Statuten en dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

 • Vereniging:
  De Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten ‘SUCCULENTA’.
 • Algemene Vergadering:
  De Algemene Vergadering van leden van de Vereniging.
 • Bestuur:
  Het Bestuur van de Vereniging.
 • Instelling:
  Een Instelling is een permanente werkgroep bestaande uit een of meer leden die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur een bepaalde taak verricht.

DOEL

Artikel 3

 1. De Vereniging stelt zich ten doel het verbreden van kennis omtrent succulente planten en het aankweken van liefde ervoor, in de eerste plaats onder haar leden, doch ook daarbuiten, met de volgende middelen:
 • het uitgeven van een tijdschrift genaamd SUCCULENTA;
 • het uitgeven van het verenigingsnieuws, dat tevens het officiële verenigingsorgaan is;
 • het uitgeven of doen uitgeven van andere publicaties;
 • het bevorderen van contacten tussen haar leden, ondermeer door het stichten van afdelingen;
 • het bevorderen en onderhouden van internationale contacten op het gebied van succulenten;
 • het bevorderen van studie op het gebied van succulente planten;
 • het geven van voorlichting, het verstrekken van zaden en planten, het bieden van ruilmogelijkheden, het houden van tentoonstellingen en excursies;
 • alle andere wettige middelen welke het omschreven doel bevorderen.
 1. De Vereniging stelt zich mede ten doel de bescherming van de natuur, in het bijzonder waar het succulenten betreft. Zij zal initiatieven welke op dit doel gericht zijn zelf nemen en/of bevorderen en ondersteunen.

VERENIGING

Artikel 4

De Vereniging kent Afdelingen. Deze Afdelingen bezitten geen rechtspersoonIijkheid.


LEDEN

Artikel 5

 1. Leden zijn zij die zich als lid hebben aangemeld en zijn ingeschreven in het ledenregister. Leden worden ingeschreven nadat zij hun contributie hebben voldaan. Het Bestuur kan inschrijving van leden weigeren, mits dit door het Bestuur wordt gemotiveerd.
 2. Naast leden kent de Vereniging: jeugdleden, leden van verdienste, ereleden en bijzondere leden.
 1. a.  Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
 2. b.  Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. c.  Leden van verdienste zijn zij die door de Algemene Vergadering als zodanig zijn benoemd.
 4. d.  Ereleden zijn zij die door de Algemene Vergadering als zodanig zijn benoemd.
 5. e.  Bijzondere leden zijn rechtspersonen of andere groeperingen of instellingen.

Hun doelstellingen mogen niet strijdig zijn met die van de Vereniging.

 1. De onder a, b, c en d van lid 2 van dit artikel genoemde leden worden onderscheiden in leden van Afdelingen ofwel afdelingsleden en zij die geen lid van een Afdeling zijn ofwel individuele leden.
 2. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke voor de verschillende categorieën leden verschillend kan zijn. De contributie wordt vastgesteld op de wijze als in het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd. Ereleden zijn van contributiebetaling vrijgesteld.

Het Bestuur is bevoegd vrijstelling van het betalen van Contributie te verlenen voor die onder lid 2 van dit artikel genoemde leden die naar verwachting geen gebruik kunnen maken van hun rechten als lid.

 1. Alle onder lid 2 van dit artikel genoemde leden hebben recht op toezending van het verenigingsnieuws.
 2. Niet als lid toegelaten personen, groeperingen en instellingen hebben het recht van beroep op de Algemene Vergadering.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 1. a.  het overlijden van het lid, dan wel door opheffing of ontbinding van het bijzondere lid;
 2. b.  opzegging door het lid;
 3. c.  opzegging door het Bestuur namens de Vereniging.

Deze opzegging kan alleen plaats hebben wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap krachtens de Statuten te voldoen, of indien een lid niet of niet tijdig zijn jaarlijkse contributie of enig ander door hem aan de Vereniging verschuldigd bedrag voldoet, of wanneer hij overigens zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt.

 1. d.  ontzetting uit het lidmaatschap door het Bestuur.

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Deze ontzetting volgt na een ontzettingsbesluit van de Algemene Vergadering.

 1. Het ontzette lid heeft recht van beroep gedurende twaalf maanden direct volgend op het ontzettingsbesluit van de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst.
 2. Een uit het lidmaatschap ontzet lid kan slechts door een besluit van de Algemene Vergadering weer als lid worden aangenomen.

Artikel 7

Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien het in ernstige mate in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen dan wel zijn gedragingen het belang van de Vereniging schaden. Het geschorste lid heeft gedurende twaalf maanden direct volgend op de schorsing recht van beroep op de Algemene Vergadering.


GELDMIDDELEN, GOEDEREN EN ANDERE BEZITTINGEN

Artikel 8

 1. De bezittingen van de Vereniging bestaan uit:
 • geldmiddelen,
 • goederen,
 • andere.

Tot de bezittingen van de Vereniging behoren tevens die van de Afdelingen en Instellingen.

 1. De bezittingen worden verkregen uit:
 • de jaarlijkse contributies,
 • andere inkomsten.
 1. De Vereniging kan erfenissen, legaten en schenkingen aanvaarden.

Wanneer deze onder bezwarende titel worden toegekend beslist de Algemene Vergadering over aanvaarding.

 1. De bezittingen en schulden worden volgens goed koopmansgebruik geadministreerd. Dit is eveneens van toepassing op die van de Afdelingen en Instellingen.
 2.  a.  Jaarlijks stelt het Bestuur een jaarrekening op, omvattende een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. De jaarrekening bevat tevens de bezittingen, schulden, baten en lasten van de Instellingen. De bezittingen, schulden, baten en lasten van de Afdelingen worden niet opgenomen in de jaarrekening.
 3.  b.  De wijze van de jaarlijks af te leggen financiële verantwoording door de Afdelingen wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement.
 1. a.  De administratie en de jaarrekening worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit tenminste twee leden, gekozen door de Algemene Vergadering.
   Jeugdleden en bijzondere leden kunnen geen deel uitmaken van de kascommissie.

b.  De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het Bestuur.

c.  De kascommissie brengt in de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.

d.  De kascommissie heeft het recht tot controle van de administratie van de Afdelingen.

e.  De zittingstermijn, het maximum aantal leden en de plaatsvervanging worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

 1. De Algemene Vergadering kan controle van de administratie en de jaarrekening door een deskundige verlangen. De deskundige dient te zijn ingeschreven in een wettelijk ingesteld accountantsregister.

AFDELINGEN

Artikel 9

 1. Leden kunnen plaatselijke of regionale Afdelingen oprichten.
 2. Om zich een Afdeling te kunnen noemen dient de groepering over tenminste tien leden te beschikken.
 3. De Afdeling kan pas als zodanig functioneren nadat zij door het Bestuur als Afdeling is erkend.
 4. Elke Afdeling voegt de naam ‘SUCCULENTA’ toe aan de naam van de plaats of de regio waar zij haar activiteiten uitoefent.
 5. Leden van de Vereniging kunnen hun lidmaatschapsrechten slechts uitoefenen in één afdeling.
 6. De Afdelingen zijn gebonden aan een door de Algemene Vergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement.

BESTUUR

Artikel 10

 1. Het Bestuur van de Vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden.
 2. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden in overleg binnen het Bestuur verdeeld. Het Bestuur kiest uit haar midden ook een vice-voorzitter.
 3. De zittingstijd van een bestuurslid is ten hoogste vier jaar. Hij kan aansluitend eenmaal voor maximaal vier jaar worden herkozen.
 4. Een bestuurslid kan door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. Daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd als bij schorsing en/of ontzetting van een lid.

Na twaalf maanden volgt ontslag uit of herstel in de functie.

 1. Bestuursleden kunnen niet als afgevaardigde van een Afdeling in een Algemene Vergadering optreden.

Artikel 11

Wanneer bestuursleden tussentijds aftreden zijn zij gehouden de bestuurszaken – zo mogelijk – tot de dag van hun aftreden af te werken.

Artikel 12

 1. Het Bestuur is gerechtigd delen van haar taak te delegeren aan anderen, waaronder instellingen en/of commissies.
 2. Indien het aantal leden van het Bestuur beneden het in artikel 10 lid 1 genoemde aantal is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het dient te bevorderen dat in de bestaande vacature(s) zo spoedig mogelijk wordt voorzien.
 3. De Vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door hetzij het Bestuur als geheel, hetzij door de voorzitter en secretaris of penningmeester gezamenlijk.
 4. Voor het aangaan van verbintenissen die een belang van tienduizend euro (€ 10000,-) te boven gaan, is machtiging van de Algemene Vergadering noodzakelijk.
 5. Een goedgekeurde begroting houdt de machtiging in voor de daarin vermelde uitgaven.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13

 1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de aanwezige en de vertegenwoordigde leden.
 2. De leden van de Afdelingen kunnen zich doen vertegenwoordigen door één afgevaardigde per Afdeling, door een Afdeling uit haar midden gekozen. Indien leden van meer dan één Afdeling lid zijn kunnen ze slechts door één Afdeling afgevaardigd worden.
 3. De afgevaardigde heeft stemrecht met een aantal stemmen gelijk aan het aantal leden van de Afdeling die hij vertegenwoordigt.
 4. De afgevaardigde brengt zijn stem uit overeenkomstig de stemverhouding in zijn Afdeling.
 5. Wanneer leden van een Afdeling op de vergadering aanwezig zijn en afzonderlijk hun stem uitbrengen, worden hun stemmen in mindering gebracht op het aantal dat de afgevaardigde van die Afdeling kan uitbrengen.
 6. De wijze van vaststelling van het aantal leden van de Afdelingen en de wijze van stemmen worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.
 7. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door de Statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 14

 1. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Vergadering gehouden. Deze vergadering wordt gehouden tussen één april en dertig juni.
 2. Op de Algemene Vergadering wordt het jaarverslag van de Vereniging uitgebracht en wordt de begroting voor het volgende jaar geagendeerd.
 3. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur. Datum en agenda worden door het Bestuur tenminste vier weken te voren in het verenigingsnieuws bekendgemaakt. Voorstellen van het Bestuur en leden voor de betreffende vergadering worden tegelijkertijd of eerder in het vereni­gingsnieuws met motivering opgenomen.
 4. De Algemene Vergadering behandelt de beroepszaken welke tegen beslissingen van het Bestuur aanhangig worden gemaakt.
 5. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de Statuten anders is bepaald.
 6. Het Bestuur is verplicht binnen een termijn van vier weken een Bijzondere Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Afdelingen of een lid, beide vertegenwoordigende tien procent van het aantal stemmen dat in de Algemene Vergadering kan worden uitgebracht, dit schriftelijk met opgave van redenen aan het Bestuur verzoekt.

Indien het Bestuur niet binnen veertien dagen gevolg geeft aan dit verzoek kan de afdeling c.q. het lid of kunnen de afdelingen zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept, dan wel bij publicatie op de website van Succulenta en het op schriftelijke of elektronische wijze inlichten van de afdelingen.

Artikel 15

De voorzitter van de Vereniging leidt de Algemene Vergadering. Bij diens afwezigheid wordt zij geleid door de vice-voorzitter.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

 1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de Algemene Vergadering daartoe opgeroepen als in artikel 14 bepaald.
 2. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten indien een meerderheid van tweederde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden met de wijziging instemt.

Artikel 17

Een statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en ook overigens aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.


ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

 1. De Vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering met tenminste tweederde van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behoudens het bepaalde in artikel 19 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De oproeping tot de betreffende Algemene Vergadering dient vergezeld te gaan van een motivering, overeenkomstig het vermelde in artikel 14.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het Bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de Vereniging overeenstemmen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

 1. In een door de Algemene Vergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement zullen voor zover nodig de bepalingen van deze Statuten nader worden uitgewerkt.
 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. In de oproep voor de desbetreffende vergadering, welke moet voldoen aan het vermelde in artikel 14, dienen de voorgestelde wijzigingen te worden weergegeven.

Huishoudelijk reglement

TIJDSCHRIFT

Artikel 1

De Vereniging geeft het tijdschrift ‘SUCCULENTA’ uit. Dit blad wordt toegezonden aan alle leden die de volledige contributie hebben voldaan. Het tijdschrift is gesteld in de Nederlandse taal, waarbij ten behoeve van leden die deze taal niet beheersen, vertalingen c.q. samenvattingen in een andere taal zijn toegestaan.

De leiding van het blad berust bij de redactie, bestaande uit een hoofdredacteur (beheerder van de Instelling, het blad “SUCCULENTA”), gespecialiseerde redacteuren, administratieve en technische medewerkers. De hoofdredacteur woont ­- op uitnodiging van de voorzitter – de vergaderingen van het Bestuur bij.


LEDEN

Artikel 2

 1. Leden van de Vereniging kunnen lid zijn van één of meer Afdelingen.
 2. Met het beëindigen van het lidmaatschap van de Vereniging vervalt ook het lidmaatschap van de Afdeling.

LEDEN VAN VERDIENSTEN EN ERELEDEN

Artikel 3

 1. Het Bestuur, een afdelingsbestuur of vijfentwintig leden van de Vereniging kunnen, mits voldoende gemotiveerd, een voordracht tot benoeming van lid van verdienste doen. Het Bestuur legt de voordracht voorzien van haar advies voor aan de Algemene Vergadering.
 2. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij de voordracht voor het erelidmaatschap. Om in aanmerking te komen voor benoeming tot erelid dient men zich uitzonderlijk verdienstelijk te hebben gemaakt voor de Vereniging, haar leden en haar doel.
 3. Indien vanuit de vergadering stemming wordt gevraagd, geschiedt deze schriftelijk. Het voorstel wordt geacht te zijn aanvaard bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. Indien vijfentwintig leden willen voorstellen een lid te ontzetten uit het lidmaatschap – als bedoeld in artikel 6 lid 1 c of d van de Statuten – dienen zij een met redenen omkleed voorstel in bij het Bestuur.

Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld het eigen standpunt eveneens aan het Bestuur kenbaar te maken. Het Bestuur neemt kennis van beide standpunten en handelt overeenkomstig de in de Statuten gegeven bevoegdheid.

Dezelfde procedure geldt wanneer een Afdeling een lid wenst te ontzetten uit het lidmaatschap.

 1. Een woordvoerder van de vijfentwintig leden subsidiair het bestuur van de desbetreffende Afdeling en het betrokken lid, worden in de gelegenheid gesteld in de Algemene Vergadering een nadere toelichting te geven. Daarna beslist de Algemene Vergadering over de ontzetting.

Op de betreffende vergadering hebben alleen leden toegang.

 1. Bij procedures volgens artikel 6 lid 1 c, d van de Statuten geschiedt de stemming schriftelijk. Er wordt beslist bij meerderheid van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

GELDMIDDELEN, GOEDEREN EN ANDERE BEZITTINGEN

Artikel 5

 1. Jaarlijks, in de Algemene Vergadering, doet het Bestuur voorstellen over de hoogte van de contributie.
 2. Voor de contributie worden de volgende categorieën leden onderscheiden:
   a.  gewone leden betalen de volledige contributie;

b.  jeugdleden betalen een gereduceerde contributie;

c.  ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie;

d.  de leden die tot 1990 donateur waren van een Afdeling zijn vrijgesteld van het betalen van contributie;

e.  de leden die na 1990 donateur zijn geworden van een Afdeling betalen een gereduceerde contributie;

De onder d. en e. genoemde categorieën leden ontvangen het verenigingsnieuws. Indien zij ook het tijdschrift wensen te ontvangen, dienen zij volledige contributie te betalen.

Vanaf 17 oktober 1998 kent de Vereniging geen donateurs meer.

 1. Het Bestuur stuurt jaarlijks, voor 31 december van het lopende verenigingsjaar, een verzoek tot contributiebetaling van het nieuwe verenigingsjaar. Contributie dient betaald te worden voor de in het verzoek vermelde datum.
 2. Het Bestuur zendt de leden die, na de in het verzoek tot betaling vermelde datum hun contributie niet hebben betaald, een aanmaning. Het Bestuur is bevoegd om in dit geval deze bedragen te verhogen met een bedrag voor de aanmaningskosten.
 3. Het Bestuur heeft de bevoegdheid incassomaatregelen te nemen voor de inning van contributie van die leden die een maand na de verzending van de aanmaning nog niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan. De kosten van de incasso worden geheel verhaald op die leden.

Indien contributie onbetaald blijft, wordt het lidmaatschap door het Bestuur beëindigd.

 1. Verzoekt degene die na de procedure als weergegeven in lid 4 en 5 van dit artikel om opnieuw ingeschreven te worden, dan is een door het Bestuur vast te stellen bedrag voor administratiekosten verschuldigd.
 2. Degenen die in de loop van het verenigingsjaar als lid van de Vereniging worden ingeschreven, betalen de gehele contributie voor dat jaar. Zij ontvangen de reeds verschenen nummers van het tijdschrift Succulenta van de lopende jaargang.
 3. Leden die het lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 1 december schriftelijk te melden aan de ledenadministratie. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, wordt geen restitutie van contributie verleend.

AFDELINGEN

Artikel 6

 1. De Afdelingen zijn vrij in de keuze van de middelen tot het bereiken van het doel van de Vereniging als omschreven in artikel 3 van de Statuten, voor zover zij niet in strijd zijn met de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement.
 2. Het bestuur van een Afdeling bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden uit en door de leden gekozen in de algemene vergadering van de Afdeling. Zij worden voor de tijdsduur van vier jaar gekozen. De functies worden in onderling overleg verdeeld. Na vier jaar treden de afdelingsbestuursleden af, doch zij zijn terstond herkiesbaar.
 3. Alle brieven en bescheiden die van de Afdeling uitgaan, waarin geldelijke overeenkomsten worden aangegaan, dienen ondertekend te worden door de voorzitter en de secretaris. Voor overeenkomsten voor evenementen waarmee meer dan € 2.500,- is gemoeid moet vooraf toestemming worden verleend door het Bestuur van de Vereniging. Alle andere correspondentie kan door de secretaris worden ondertekend.
 4. In de algemene ledenvergadering van de Afdeling wordt uit en door de leden de afgevaardigde voor de Algemene Vergadering gekozen voor een periode van vier jaar. Na afloop van de periode is deze terstond herkiesbaar.
 5. Het bestuur van een Afdeling roept tijdig een vergadering bijeen ter bespreking van de punten te behandelen op de Algemene Vergadering.
 6. Elke Afdeling – en elk lid van de Vereniging – heeft het recht voorstellen in te dienen bij het Bestuur. Een lid van een Afdeling doet dat via zijn afdelingsbestuur.

Indien een Afdeling of een lid een voorstel in de Algemene Vergadering behandeld wenst te zien, dient dit tenminste drie maanden voor de Algemene Vergadering in het bezit te zijn van het  Bestuur. Voor voorstellen tot wijziging van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement geldt een termijn van zes maanden.

 1. De Afdeling zendt jaarlijks voor 1 april het jaarverslag, de ledenlijst, het financieel verslag en het daarbij behorend verslag van de kascommissie toe aan de secretaris van de Vereniging.
 2. Indien een Afdeling voornemens is een voor het publiek toegankelijke tentoonstelling of manifestatie te organiseren, dient zij de plannen tijdig ter goedkeuring aan het Bestuur voor te leggen. Het Bestuur is bevoegd bezwaar tegen de plannen te maken. Indien een Afdeling zonder toestemming van het Bestuur overgaat tot uitvoering van plannen als hier bedoeld, zijn de leden van de Afdeling hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele nadelige financiële gevolgen van het betreffende evenement.
 3. Bij ontbinding of opheffing van een Afdeling worden terstond alle bezittingen en bescheiden van de Afdeling aan het Bestuur overgedragen.

BESTUUR

Artikel 7

 1. Tot vier weken voor de Algemene Vergadering kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie worden aangemeld.
 2. De aanmelding dient te worden ondertekend door de indiener(s) – het bestuur van een Afdeling of tien gewone leden – en de kandidaat als teken dat hij of zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
 3. Het Bestuur kan ook zelf kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen.
 4. Het Bestuur stelt de kandidatenlijst op.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8

 1. Wordt tijdens de Algemene Vergadering schriftelijke stemming verlangd, dan wordt uit de vergadering een stembureau gevormd van twee personen.
 2. De voorzitter en secretaris van de Afdeling, of indien een van hen afgevaardigde is, diens plaatsvervanger, ondertekenen het mandaat voor de afgevaardigde. Dit mandaat dient voor de aanvang van de Algemene Vergadering bij het Bestuur te zijn ingediend. Indien dit niet tijdig is geschied vervalt het recht tot stemmen.
 3. Indien stemming over personen wordt gewenst, geschiedt deze schriftelijk. Een afgevaardigde kan verzoeken tot schriftelijke stemming over zaken.
 4. Het aantal stemmen dat een afgevaardigde kan uitbrengen, wordt bepaald door het aantal leden van de Afdeling per 1 januari van het jaar waarin de Algemene Vergadering wordt gehouden. Hiertoe dient elke Afdeling voor 1 april van ieder jaar een volledige ledenlijst per 1 januari te sturen aan de secretaris van de Vereniging ter verificatie van haar gegevens. Indien toezending van de ledenlijst niet voor 1 april geschied is, heeft de afgevaardigde geen mandaat om namens de betreffende afdeling te stemmen.
 5. Wenst een lid op de Algemene Vergadering afzonderlijk zijn stem uit te brengen, dan dient hij dit voor de aanvang van de vergadering aan het Bestuur kenbaar te maken. Deze stem wordt in mindering gebracht op het aantal stemmen, dat de afdelingsvertegenwoordiger kan uitbrengen, mits de betreffende stem in het totaal was begrepen.
 6. De conceptnotulen van de Algemene Vergadering dienen uiterlijk vijf maanden na datum van de vergadering gepubliceerd te worden in het tijdschrift van de Vereniging.

De vaststelling van de notulen geschiedt in de volgende Algemene vergadering.


KASCOMMISSIE

Artikel 9

De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden, welke geen deel uitmaken van het Bestuur. Een lid van de kascommissie wordt tijdens de Algemene Vergadering benoemd en maakt gedurende twee jaar deel uit van de kascommissie. Indien een lid van de kascommissie de termijn van twee jaar niet vervult, kan het Bestuur een plaatsvervanger benoemen.


INSTELLINGEN

Artikel 10

 1. Op voordracht van het Bestuur kan door de Algemene Vergadering een Instelling worden erkend.
 2. Het Bestuur kan één van haar taken delegeren aan een Instelling.
 3. Instellingen staan onder leiding van een door het Bestuur aangestelde beheerder. Beheerders worden aangesteld voor een periode van vier jaar. De aanstelling kan telkens met vier jaar worden verlengd. Het Bestuur kan een beheerder ontslaan. De beheerder kan op zijn verzoek van zijn taak worden ontheven. Indien mogelijk behartigt hij, in overleg met het Bestuur, nog maximaal drie maanden de lopende zaken van de Instelling.
 4. De Vereniging kent de volgende instellingen:
 • Het blad ‘SUCCULENTA’
 • Het verenigingsnieuws
 • Het clichéfonds
 • De bibliotheek
 • De boekenbeurs
 • Het digitaal archief
 • De SUCCULENTA internet site
Back To Top